นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของระบบ สำหรับการใช้แอพพลิเคชั่นของระบบนี้ โปรดอ่านและทำความเข้าใจในนโยบายเหล่านี้ การที่ผู้ใช้งานได้ลงชื่อเข้าใช้ หรือ สมัครใช้งานระบบ ถือว่าผู้ใช้งานได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วทุกประการ

คำจำกัดความ

  • คำจำกัดความของคำว่า แอพพลิเคชั่น คือ เว็บไซต์ E-Accom ในที่นี้หมายถึง เว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ภายใต้โดเมน eaccom.net

  • คำจำกัดความของคำว่า องค์กร หมายถึง ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (https://iarc.psu.ac.th)

  • คำจำกัดความของคำว่า ผู้ใช้งาน หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบของแอพพลิเคชั่นทุกคน

  • คำว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง หน่วยงาน องค์กร หรือ วิสาหกิจ ที่เป็นสมาชิกของโครงการ และมีร้านค้าภายใต้โดเมน .eaccom.net

ข้อมูลที่จะเก็บรวบรวม และ เหตุผลที่รวบรวม

  • สำหรับผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบผ่านที่อยู่อีเมล และ รหัสผ่าน ทางองค์กรจะขออนุญาติจัดเก็บข้อมูล ชื่อโปรไฟล์ และ ที่อยู่อีเมล ของท่านด้วยเหตุผลเดียวกันกับข้างต้น โดยรหัสผ่านจะถูกเข้ารหัสและย่อข้อมูล จนไม่สามารถมีใครที่สามารถถอดรหัสออกมาได้ จะมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใช้ได้แก่ ชื่อ นามสกุล และ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ใช้งาน เพื่อความสะดวกในการติดต่อระหว่าง ผู้ประกอบการ กับ ผู้ใช้งาน

  • ในระบบ E-Accom จะมีการจัดเก็บ ที่อยู่ของผู้ใช้งาน เพราะเป็นระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ จำเป็นต้องจัดส่งสินค้า

  • ในระบบ E-Accom จะมีการเก็บ เลขที่บัญชี ชื่อและข้อมูลทางบัญชี หมายเลขพร้อมเพย์ ของผู้ประกอบการ เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ ผู้ใช้บริการ ชำระเงิน

  • องค์กรขออนุญาติเก็บสถิติการใช้งานของระบบ ทั้งจากการทำธุรกรรมต่าง ๆ ภายในระบบ และ จากคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบต่อไป

ข้อมูลที่แบ่งปัน

ข้อมูลที่ได้รับเข้ามาในแอพพลิเคชั่นจะเป็นถูกแบ่งปันเพียงกับ ผู้ประกอบการ รายนั้น ๆ เท่านั้น องค์กรของเรา ผู้พัฒนาระบบของแอพพลิเคชั่น และผู้ประกอบการคนอื่น ๆ จะไม่มีสิทธิในข้อมูลนั้น สำหรับข้อมูลที่ทางแอพพลิเคชั่น แบ่งปันกับ ผู้ประกอบการ นโยบายการใช้ข้อมูลของผู้ประกอบการแต่ละราย อาจระบุในหน้าเว็บไซต์ของผู้ประกอบการรายนั้น ๆ หรือ ไม่ก็ตาม ผู้ประกอบการจะถือว่าเป็นผู้กำหนดนโยบาย และ รับผิดชอบ ในข้อมูลส่วนนี้

ความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลบนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆที่มีความปลอดภัย และมีการปิดกั้นการเข้าถึง แอพพลิเคชั่นมีการแบ่งสถานะผู้ใช้ออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามระดับการอนุญาติ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับระบบแต่ละคน สามารถเข้าถึงได้ในปริมาณที่จำกัด แต่แอพพลิเคชั่นจำเป็นต้องขอสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลแก่ บุคคล ผู้พัฒนาโปรแกรม และ ผู้ดูแลระบบ ที่มีความเจ้าเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ ตามหลักของ Need to Know Basis เพื่อการประมวลผล หรือ แก้ปัญหาโปรแกรม โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อกำนหดเกี่ยวกับการรักษาความลับ และ จริยธรรมในการทำงานอย่างเคร่งครัด

ข้อกำหนดอื่น ๆ

องค์กรขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านผู้ใช้งานล่วงหน้า เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นการริดรอนสิทธิของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทางองค์กรจะกระทำไม่ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน