การค้นหาประวัติการเข้าพักของลูกค้า

ในเมนูของลูกค้าสัมพันธ์ สามารถดูประวัติของการจองห้องพักของลูกค้าคนนั้นๆ ได้ โดยมีวิธีการดังนี้

  1. เข้าสู่เมนูลูกค้าสัมพันธ์ จากนั้นเลือกลูกค้าที่ต้องการ เลือกลูกค้า

  2. จะพบประวัติการจองห้องพักของลูกค้าคนนั้น ๆ ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ จะพบว่าลูกค้ามีเลขการจองเท่าไรบ้าง เข้าพักที่ห้องพักใด เวลาใด และสถานะเป็นอย่างไร สามารถกดปุ่ม i ที่อยู่ด้านขวาของเลขที่การจอง เพื่อดูรายละเอียดของการจองครั้งนั้น ๆ ได้ ดูประวัติ