ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงในการใช้บริการของแอพพลิเคชั่น E-Accom ในการที่ท่านผู้ใช้งานทำการลงชื่อเข้าใช้ หรือ สมัครเข้าใช้บริการ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ ที่จะกล่าวดังต่อไปนี้แล้ว

คำจำกัดความ

  • คำจำกัดความของคำว่า แอพพลิเคชั่น คือ เว็บไซต์ E-Accom ในที่นี้หมายถึง เว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ภายใต้โดเมน eaccom.net
  • คำจำกัดความของคำว่า ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (https://iarc.psu.ac.th)
  • คำจำกัดความของคำว่า ผู้ใช้งาน หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบของแอพพลิเคชั่นทุกคน
  • คำว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง หน่วยงาน องค์กร หรือ วิสาหกิจ ที่เป็นสมาชิกของโครงการ และมีร้านค้าภายใต้โดเมน .eaccom.net

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การที่ท่านได้สมัครใช้งาน ถือว่าท่านในฐานะผู้ใช้บริการ รับทราบ และ ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางแอพพลิเคชั่นแล้ว แอพพลิเคชั่นจะดูแลความเป็นส่วนตัวของท่านในแง่ทางเทคนิค ให้ดีที่สุดตามเงื่อนไขที่ได้ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว แต่ในส่วนของข้อมูลที่ได้เให้ไว้ในแอพพลิเคชั่นของสถานประกอบการ ถือเป็นหน้าที่ของสถานประกอบการในการออกนโยบาย และ ดูแลข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ตามนโยบายของสถานประกอบการ

ข้อกำหนดของผู้ใช้งานระบบ E-Onlineshop

  • ผู้ใช้งานจะเลือกสถานที่จัดส่งสินค้าในระบบ E-Accom ได้เฉพาะในพื้นที่ประเทศไทย เท่านั้น ถ้าหากกรณีที่เกินจากนี้ โปรดติดต่อกับผู้ประกอบการโดยตรง

  • ผู้ประกอบการที่มาร่วมในระบบของเรา จะต้องดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฏหมาย และมีที่ตั้งของสถานประกอบการอยู่ในประเทศไทย และ บัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับรับเงินโอน ต้องเป็นบัญชีธนาคารที่จดทะเบียนกับสถาบันการเงินในประเทศไทย

  • ข้อกำหนดอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ ในแต่ละหน้าของแอพพลิเคชั่นขึ้นอยู่กับ ผู้ประกอบการนั้น ๆ เป็นผู้ดูแล

หมายเหตุ

ทางองค์กรขออนุญาติสงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เว้นแต่ข้อตกลงใหม่จะลดรอดสิทธิของท่านตามข้อตกลงฉบับนี้