ส่วนประกอบของหน้าเว็บไซต์ - แกลอรี่แบบกริด

แกลอรี่แบบกริด

จะมีลักษณะเป็นรูปภาพเรียงต่อกันโดยไม่มีข้อความ ไม่มีช่องว่าง

ตัวอย่างแกลอรี่แบบกริด

สิ่งต่าง ๆ ที่สามารถเลือกได้ ดังต่อไปนี้

  • แหล่งที่มาของข้อมูล สามารถเลือกได้ทั้งมาจาก หมวดหมู่ห้องพัก, ห้องประชุม, โปรโมชั่น, สิ่งอำนวยความสะดวก, แกลอรี่, บทความ เมื่อเลือกอันใดอันหนึ่ง จะดึงข้อมูลและรูปภาพของสิ่งเหล่านั้นออกมาอยู่ในแกลอรี่ เช่น ถ้าเลือกหมวดหมู่ห้องพัก ระบบจะเลือกรูปภาพแรกจากในหมวดหมู่ห้องพักแต่ละหมวดหมู่ห้องพักมารวมกันเป็นแกลอรี่แบบกริด กรณีเลือกเป็นแกลอรี่จะต้องเลือกด้วยว่าเลือกแกลอรี่อะไร กรณีเลือกบทความ จะต้องเลือกว่าหมวดหมู่อะไร

  • รูปภาพต่อ 1 แถว คือปริมาณภาพต่อ 1 แถว และ ลิมิตของจำนวนรูปภาพ คือจำนวนภาพทั้งหมดที่จะถูกเอามาแสดง